ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ


Կարգ ակադեմիական շարժ, IATC

Կարգ ամփոփիչ ատեստավորման բողոքարկման, IATC

Կարգ ամփոփիչ ատեստավորման, IATC

Կարգ արտասահմանյան գործուղումների, IATC

Կարգ գրագողության դեմ պայքարի, IATC

Կարգ հեռացման (ազատման) և վերականգնման, IATC

Կարգ ՄԿԾ մշտադիտարկում, IATC

Կարգ քննությունների և ստուգարքների անցկացման, IATC

Կարգ ուսանողական հարցման, IATC

Կարգ ուսանողի անհատական աշխատանքի կազմակերպման, IATC

Կարգ ուսանողների ակադեմիական շահերի, IATC

Կարգ ուսանողների գնահատման, IATC

Կարգ ուսանողների կարիքների վերհանման, IATC

Կարգ ուսանողների ընդունելության, IATC

Կարգ ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում, IATC

Կարգ արխիվի գործունեության, IATC

Կարգ դասախոսների կատարելագործման և խրախուսման, IATC

Կարգ դասախոսների փոխգնահատման, IATC

Կարգ ֆինանսական միջոցների կառավարման, IATC

Կարգ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մասնագիտական որակների բարձրացման և գնահատման

Կարգ ներքին կարգապահական կանոններ

Ընթացակարգ կուրսային աշխատանքի կազմակերպման, կատարման և գնահատման, IATC

Ընթացակարգ պրոֆեսորադասախոսական կազմի մրցութային և ոչ մրցութային ընտրության և պաշտոնների տեղակալման, IATC

Ընթացակարգ ամբիոնի վարիչի ընտրության, IATC

Ընթացակարգ շահակիցներին հաշվետվողականության տրամադրման, IATC

Ընթացակարգ պլանավորված գործությունների կատարման, գնահատման և վերանայման

Կանոնակարգ գիտական խորհրդի, IATC

Կանոնակարգ գրադարանից օգտվելու, IATC

Կանոնակարգ միջազգայնացման և արտաքին կապերի, IATC

Կանոնակարգ համակարգիչներից օգտվելու

Կանոնակարգ ձեռնարկությունների հետ կապի, IATC

Կանոնակարգ ուսումնական մասի, IATC

Կանոնակարգ փաստաթղթաշրջանառության, IATC

ՈՒԽ կանոնադրություն, IATC

Կարիերայի և մասնագիտական զարգացման կենտրոնի կանոնադրություն, IATC

Հանրային կապերի քաղաքականություն, IATC

Մասնագիտական կրթական ծրագիր, IATC

Կրեդիտային համակարգով ուս. ուղեցույց և դասընթացի տեղեկագիրք, IATC

Կրթական ծրագրի մասնագիր և դասընթացի նկարագրիչներ, IATC

ՈԱԿ հաշվետվություն 2018, IATC

Ռեկտորի հաշվետվություն 2018